Приватне акціонерне товариство «АТЕК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "АТЕК"
2. Код за ЄДРПОУ: 00240112
3. Місцезнаходження: 03062 місто Київ, проспект Перемоги, 83
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 400-12-40, -
5. Електронна поштова адреса: info@atek.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.atek.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ "АТЕК" від 25 квітня 2014 року (Протокол від 25.04.2014 року) у зв'язку з затвердженням Статуту товариства в новій редакції достроково припинено повноваження:
- Голови Наглядової ради Нагребельного Андрія Олеговича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0703 %. Особа перебувала на посаді з 05.11.2013 року по 25.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
- Члена Наглядової ради Куянова Олександра Олексійовича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,5153 %. Особа перебувала на посаді з 05.11.2013 року по 25.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
- Члена Наглядової ради Возняк Віктора Йосиповича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0585 %. Особа перебувала на посаді з 05.11.2013 року по 25.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ "АТЕК" від 25 квітня 2014 року (Протокол від 25.04.2014 року) у зв'язку з затвердженням Статуту товариства в новій редакції припинено повноваження:
- Голови Ревізійної комісії Петровської Ольги Якiвни (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано), яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 13.12.2011 року по 25.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
- Члена Ревізійної комісії Логоши Алли Вікторівни (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано), яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 13.12.2011 року по 25.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
- Члена Ревізійної комісії Іванченко Валентини Опанасівни (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано), яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 13.12.2011 року по 25.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ "АТЕК" від 25 квітня 2014 року (Протокол від 25.04.2014 року) затверджено Статут товариства в новій редакції, визначено кількісний склад Наглядової ради 3 особи, обрано:
- Членом Наглядової ради Нагребельного Андрія Олеговича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0703 %. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист - консульт, директор. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
- Членом Наглядової ради Куянова Олександра Олексійовича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,5153 %.Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: секретар голови правління. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
- Членом Наглядової ради Возняк Віктора Йосиповича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0585 %.Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник цеху. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Рішенням Наглядової ради товариства від 25.04.2014 року (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 25.04.2014 року) обрано:
- Головою Наглядової ради Нагребельного Андрія Олеговича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0703 %. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист - консульт, директор. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ "АТЕК" від 25 квітня 2014 року (Протокол № від 25.04.2014 року) питання про обрання Ревізора було зняте з голосування.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Арбітражний керуючий/В.о. керівника Косякевич Сергій Олексійович