Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Усенко Iгор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.11.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
"АТЕК"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03062, Київ, просект Перемоги, буд.83
4. Код за ЄДРПОУ
00240112
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 443-74-36
6. Електронна поштова адреса
atek@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.11.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.atek.ua в мережі Інтернет 18.11.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.09.2015 припинено повноваження керуючий санацiєю Микитьон Вiктор Васильович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до ухвали Господарського суду мiста Києва вiд 20.08.2015 р. в справi 15/181-б та ст.17 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом", повноваження керуючого санацiєю Микитьона Вiктора Васильовича (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано) припиненi з моменту призначення в установленому порядку керiвника (органiв управлiння) боржника.
Рiшенням Наглядової ради товариства вiд 01.09.2015 р. (протокол засiдання Наглядової ради № 6 вiд 01.09.2015 р.) призначено Генерального директора товариства Усенка Iгоря Володимировича.
Микитьон В.В. був керуючим санацiєю з 15.09.2014 р. до 01.09.2015 р.
01.09.2015 призначено Генеральний директор Усенко Iгор Володимирович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до ухвали Господарського суду мiста Києва вiд 20.08.2015 р. припинено провадження в справi 15/181-б про визнання ПрАТ "АТЕК" банкрутом.
Вiдповiдно до ст.17 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом", у разi дострокового припинення процедури санацiї у зв'язку з укладенням мирової угоди або погашенням вимог кредиторiв керуючий санацiєю протягом п'яти днiв з дня прийняття господарським судом вiдповiдного рiшення повiдомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенцiї якого належить призначення керiвника (органiв управлiння) боржника, у разi необхiдностi забезпечує проведення зборiв чи засiдання вiдповiдного органу та продовжує виконувати повноваження керiвника (органiв управлiння) боржника до призначення в установленому порядку керiвника (органiв управлiння) боржника.
В зв`язку iз припиненням провадження в справi про банкрутство, рiшенням Наглядової ради товариства вiд 01.09.2015 р. (протокол засiдання Наглядової ради № 6 вiд 01.09.2015 р.) призначено:
- Генеральним директором товариства Усенка Iгоря Володимировича (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано).
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.
Посадова особа обрана на посаду безстроково.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
- ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "ЛЕКС НОБIЛIС" - директор.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.